O operaciji
ŠTARTAJ KOT ČEBELAR

Na drugem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2017 – EKSRP je bila potrjena tudi operacija z naslovom Štartaj ko čebelar – prenos znanj kako postati čebelar (krajše: Štartaj kot čebelar), ki jo je prijavila Občina Ivančna Gorica skupaj z Čebelarsko zvezo Slovenije in Petro Peunik Okorn s.p..

Sodelujoči:

Prijavitelj: Občina Ivančna Gorica

Parterja: Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p.

Trajanje operacije: Operacija bo trajala 18 mesecev in bo izvedena v dveh fazah.

 

Povzetek operacije:

Glede na povprečno starost čebelarjev (60+) in upoštevajoč dejstvo, da se čebelarjenje pogosto prenaša iz roda v rod, je izjemnega pomena ozaveščanje in nagovarjanje mladih. Da se torej s tem poklicem sploh spoznajo in da razumejo kaj potrebujejo in kaj morajo znati, da lahko z čebelarjenjem začnejo tudi sami. Projekt bo predstavljal podporno okolje – na eni strani mladim in širši zainteresirani javnosti, na drugi strani pa čebelarjem, ki bodo tako lažje stopili v stik z zainteresiranimi posamezniki. Pomemben del projekta pa je tudi ozaveščanje o vlogi čebele za ohranjanje narave, življenja, pridobivanje hrane v svetu in tudi ozaveščanje o pomembnosti kupovanja lokalno pridelanega medu, kar ne nazadnje pomeni veliko podporo lokalnim čebelarjem.

 

Glavne dejavnosti:

V prvem delu projekta se bodo pripravile vsebine delavnic in ostalih gradiv, izvedla ustrezna promocija po šolah, dogovorilo za termine in izvedbo delavnic z naslovom Postani čebelar. Pripravilo se bo vsebino člankov in slikovnega gradiva za program Štartaj kot čebelar in tudi strategijo komunikacijskih aktivnosti, ki bo vključevala vse od spletne strani, družabnih omrežij do vseh občinskih medijev vseh štirih občin. V drugem delu projekta bo ključno izvajanje delavnic. V 25 delavnicah, ki bodo namenjene najprej osnovnošolskim otrokom, starejšim vrtčevskim in tudi srednješolcem bo predstavljen čebelarski poklic, hkrati bodo s skupnim srečanjem nagovorjeni tudi lokalni čebelarji, da se aktivno posvetijo tudi prenosu znanj na mlade znotraj čebelarskih društev. Izšla bo tudi knjižica »Štartaj kot čebelar«, ves čas trajanja projekta pa bomo opozarjali na pomembnost čebelarjenja in spodbujali obisk lokalnih čebelarjev.

 

Cilji operacije:

Projekt se nanaša na ukrep Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest ter dosega cilj Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti. Projekt se bo izvajal v osnovnih šolah in njihovih podružnicah, vrtcih ter srednji šoli občin Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. In sicer so cilji naslednji:

  • 500 mladih iz celotnega območja LAS STIK bomo preko 25 delavnic obogatili z znanji in veščinami, ki so potrebni za začetek čebelarjenja. Pomemben del pridobljenega znanja se bo nanašal na ozaveščanje o pomembnosti čebel pri zagotavljanju hrane, preprečevanju lakote, , ohranjanju okolja in zagotavljanju biotske raznovrstnosti. povečanje števila zaposlenih,
  • izvedli bomo 25 pedagoških delavnic, ki bo trajale 90 minut, sestavljene pa bodo iz dveh delov. Prvi del bo namenjen ozaveščanju in informiranju, drugi pa bo namenjen spoznavanju praktičnega dela čebelarjenja z novostjo, tako imenovanim »čebelarjevim kovčkom«.,
  • Srečanje s čebelarji vseh štirih občin.
  • Izoblikovan program »Štartaj kot čebelar«, v obliki rubrik v medijih in tiskane knjižice.

Pričakovani rezultati operacije

  • Nov program: pedagoška delavnica Postani čebelar
  • Nov produkt: Čebelarjev kovček
  • Nov program z naslovom Štartaj kot čebelar
  • Organizacija srečanja čebelarjev vseh štirih občin

Spletna stran
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Get in touch

600 Congress Ave
Flor 14 Blog C,
Austin,Tx 78965

09876 768 66
09875 788 889

your@mail.com
name@domain.com

Say Hello.